Łask: Poznaj Dzieje Regionu i Atrakcje na Blogu Historycznym

Łask//PrzyczepyMarter: Lokalny blog tematyczny poświęcony historii całego regionu, rozwijany hobbystycznie i prowadzony w ramach strony internetowej PrzyczepyMarter. Na blogu znajdziesz artykuły opisujące historię regionu łódzkiego na przestrzeni lat, poznasz ciekawe miejsca i atrakcje, które urozmaicą Twój czas wolny. Ponadto na głównej stronie prezentowane są aktualne wydarzenia z Łasku.
BLOG
Przewodnik po Łasku: Publikacja z 1909 roku z Ciekawostkami
ŁASK//BLOG

Przewodnik po Łasku: Publikacja z 1909 roku z Ciekawostkami

Z Sieradza przez Zduńską Wolę, Łask, Pabianice i Rzgów do Łodzi to tytuł przewodnika z 1909 roku z informacjami na temat miasta Łask.
Armia Łódź 1939: Potyczka Powietrzna z Luftwaffe pod Dłutowem
ŁASK//BLOG

Armia Łódź 1939: Potyczka Powietrzna z Luftwaffe pod Dłutowem

Historia potyczki powietrznej pomiędzy lotnictwem Wojska Polskiego a Luftwaffe w pierwszych dniach września 1939 roku w okolicach Pabianic
Łask - Kolumna Ukazana na Kartach Historii jako Miasto Ogród...
ŁASK//BLOG

Łask - Kolumna Ukazana na Kartach Historii jako Miasto Ogród...

Łask - Kolumna niegdyś osada letniskowo - rekreacyjna dla mieszkańców dużych miast fabrycznych z Łodzi i Pabianic z licznymi terenami zielonymi
Historia Łasku: Poznaj Dzieje Miasta na Przestrzeni Wieków
ŁASK//BLOG

Historia Łasku: Poznaj Dzieje Miasta na Przestrzeni Wieków

Poznaj historię miasta Łask bez cenzury od narodzin po dzień dzisiejszy zapisaną na kartach, którą tworzyli jego mieszkańcy i założyciele...
Armia Łódź: Bitwa na Linii Warty i Widawki przez Łask na Wschód
ŁASK//BLOG

Armia Łódź: Bitwa na Linii Warty i Widawki przez Łask na Wschód

Pierwsze godziny II wojny światowej i działania wojenne Armii Łódź od głównej linii obrony na Warcie i Widawce przez Łask i dalej na wschód.
Łask: Dążenia i Walki o Niepodległość Polski do 1918 roku
ŁASK//BLOG

Łask: Dążenia i Walki o Niepodległość Polski do 1918 roku

Dążenia niepodległościowe Polaków, w tym walki w okolicach Łasku, od czasów Królestwa Polskiego do I Wojny Światowej do 11 listopada 1918
Łask: Powstanie Styczniowe o Niepodległość Polski w 1863 roku
ŁASK//BLOG

Łask: Powstanie Styczniowe o Niepodległość Polski w 1863 roku

Historia powstania styczniowego w Łasku i Pabianicach oraz walki o niepodległość Polski w powiecie w okresie od 1863 do 1864 roku
Wszystkie artykuły...
ŁASK

Łask: Miasto z Wielowiekową Tradycją i Słynnymi Jarmarkami Kupieckimi w Łódzkim


Początki osadnictwa w Łasku i jego okolicy datowane są na XI wiek, głównie na terenach zalewowych rzeki Grabi, która do dzisiaj stanowi główny walor turystyczny regionu. Dużym atutem w rozwoju miasta, które dawne lata świetności ma dawno za sobą, były krzyżujące się w tym miejscu szlaki handlowe z północy na południe i z zachodu na wschód. Oprócz tego, na rozwój lokalnego przemysłu miała wpływ dolina Grabi, ułatwiająca rozwój rzemiosła i rolnictwa. Osadnicy, ze względu na dobre ziemie pod uprawy i liczne lasy, nie mieli problemu z pozyskiwaniem pożywienia.

W kronikach historycznych pierwsze wzmianki o Łasku jako ośrodka administracyjnego datowane są na XIV wiek, kiedy Jan herbu Korab założył wieś. Jednocześnie stał się on, ze swoim ojcem Wojciechem, założycielem rodu Łaskich, którzy odegrali dużą rolę w przyszłości dla miasta, a nawet kraju. Najbardziej potwierdzona wersja edług źródeł historycznych podaje, że pierwsi założyciele Łasku przywędrowali na tereny z ziemi kaliskiej, gdzie wcześniej zamieszkiwali wieś Krowica. Choć i są pewne domysły, w żaden sposób nie potwierdzone, że założycielami mogli być Normanowie lub ludność z Angli, którzy nabyli te ziemie. Trudno jednak jest już po tylu latach zweryfikować te informacje. Należy je bardziej traktować jako ciekawostki niż fakty historyczne. Pierwszy kościół w Łasku, jeszcze traktowanym jako wieś, powstał w 1366 roku.

Rozwój osady pozwolił Janowi Łaskiemu, 2 września 1422 roku uzyskać prawa miejskie dla Łasku, które zostały nadane przez króla Władysława Jagiełłę. Jednocześnie już miasto, otrzymało także prawo organizowania raz w tygodniu targów oraz raz w roku jarmarku w dniu 4 października. Łask swój herb zawdzięcza swoim założycielom, a jego kształt został oficjalnie potwierdzony aktem Aleksandra Jagiellończyka z dnia 30 maja 1504 roku. Duży wpływ na to miały starania prymasa Jana Łaskiego. Łascy herbu Korab, dzięki swym zasługom i wpływom na polskim dworze doprowadzili do tego, że miasto w swych prawach i przywilejach zrównało się z miastami królewskimi. Wspomniany wcześniej prymas Jan Łaski, Arcybiskup Gnieźnieński, Kanclerz koronny, który urodził się w 1456 roku był najbardziej zasłużonym dla miasta oraz całej ojczyzny z rodu Łaskich.

Początku rozwoju Łasku to czasy świetności dla tego miasta, położonego obecnie w centralnej części Polski. W XV i XVI wieku do grodu Łaskich ściągała licznie ludność z innych rejonów Polski oraz także Niemcy oraz Żydzi. Wśród napływowych mieszkańców występowali rzemieślinicy, których umiejętności przyniosły rozgłos. Największe czasy świetności dla Łasku przypadają na XVI wiek. W latach 1517 - 1523 wzniesiono duży, murowany kościół w stylu gotyckim na miejscu wcześniejszej świątyni. W 1525 roku kościół ten otrzymał status kolegiaty. Łask, ze względu na wykształconych jak na ówczesne czasy swoich właścicieli, był uznawany za miasto tolerancyjne co skutkowało tym, że w mieszkali tutaj wyznawcy różnych religii - katolicy, żydzi i prawosławni. Jak wzmiankuje jeden z kronikarzy dziejów Łasku - Grzegorz Augustynik - w pewnym nawet momencie Łask nazywany był małym Gdańskiem, ze względu na fakt licznych wymian handlowych. Ba, postrzegany był także jako perła ówczesnego województwa sieradzkiego.

Jednak rozwój Łasku nie trwał długo... Już w XVII i XVIII wieku jego rozwój został zahamowany, a samo znaczenie zmalało. W tym czasie wiele zabudowań uległo zniszczeniu przez liczne pożary. Najbardziej brzemienny w skutkach był pożar w 1749 roku, kiedy zniszczeniu uległa sama kolegiata. Jakby tego było mało, w latach 1660 - 1661 miasto nawiedziła zaraza, która uszczupliła stan mieszkańców aż o jedną czwartą. W efekcie w Łasku przestał się rozwijać handel i rzemiosło, z czego słynęło miasto.

Śmierć Jana Olbrachta w 1635 roku, ostatniego przedstawiciela rodu Łaskich, doprowadziła do tego, że miasto przechodziło następnie w posiadanie kolejnych właścicieli, którzy nie specjalnie mieli wizję i chęci odbudowy Łasku i przywrócenia mu dawnej świetności. Ponadto tragiczne losy Polski w kolejnych okresach - zaborów oraz wojen, również nie sprzyjał odbudowie miasta. Na to wszystko nałożyły się kolejne wielkie pożary, które doprowadziły do zniszczenia aż 88% domostw i przyczyniły się do wybuchu epidemii cholery i głodu.

U schyłku XIX i początku XX wieku Łask nadal nie odgrywał większego znaczenia, jako jeden z wielu ośrodków administracyjnych w regionie. W książkach z tamtego okresu, miasto przedstawiane jest jako zubożała miejscowość z domostwami w opłakanym stanie. Prawdopodobnie duży wpływ na to, że miasto przetrwało było zasługą napływowych Żydów, którzy w połowie XIX wieku stanowili ponad 70% ludności miasta. Były to czasy, kiedy na mapie nie było Polski, jednak lokalna ludność aktywnie brała udział w walce o niepodległość. Warty odnotowania jest fakt, że w 1904 roku zbudowano w Łasku stację kolejową.

W okresie 1914 - 1918 czyli I wojny światowej, w Łasku nie dochodziło do żadnych zbrojnych walk. Na szczęście miasto nie doznało także żadnych zniszczeń, a wszystkie straty spowodowane były jedynie łupieszczą polityką Niemiec bo przecież Łask znalazł się w niemieckiej strefie okupacyjnej. Po zakończeniu wielkiej wojny przyszły trudne czasy odbudowy miasta, co nie było ułatwione przez wielki kryzys z końca lat 20. i początku 30. Dopiero druga połowa dwudziestolecia międzywojennego pozwoliła Łaskowi odbudować sytuację finansową.

Dużą rolę dla Łasku i jego okolicy odegrał ostatni prywatny właściciel tych dóbr - Janusz Szweycer, który otrzymał dobra ziemskie po swoim ojcu. Dzięki niemu, z okolicznych lasów wydzielono obszar, który stał się miastem letniskowo rekreacyjnym dla mieszkańców dużych ośrodków przemysłowych Pabianic i Łodzi. Łask - Kolumna, obecnie dzielnica w obrębie administracyjnym miasta, zasłynęła szybko jako kurort wypoczynkowy. Do dzisiaj z sentymentem wspominają jej mieszkańcy liczne wille i rzesze turystów. Pozwoliło to na szybki rozwój odpowiedniej infrastruktury, szkolnictwa, zdrowia i sportu. Wszystko to zostało przerwane przez kolejną burzę dziejową, wybuch II wojny światowej w 1939 roku.

Oddzielnym tematem, który zasługuje na bardzo szczegółowe omówienie jest kampania wrześniowa w wojnie obronnej Polski. Nie sposób w kilku zdaniach opisać co działo się w tamtych dniach w pasie działań Armii Łódź, a tym bardziej w całym kraju. Choć w samym Łasku nie doszło do większych bitw z żołnierzami niemieckimi, to jednak znajdował się on w najbliższym pasie działań obronnych, w okolicach Sieradza i Zduńskiej Woli. Ponadto Łask, a w zasadzie stacja kolejowa odgrywała bardzo dużą rolę w pierwszych dniach wojny. To tutaj wyładowywały się poszczególne jednostki wojskowe zmierzające na front. Również niebo nad Łaskiem było areną działań polskiego lotnictwa, które próbowało powstrzymać wroga z lepszymi i gorszymi rezultatami.

Pierwsze wzmianki w historycznych źródłach pisanych o terenach, na których utworzono miasto Las-Kolumna, sięgają XVII wieku. Podano w nich relację o młynie wodnym, nad rzeką Grabią. Brak jest dowodów skąd wzięła się sama nazwa Kolumna. Być może od herbu poprzednich właścicieli tych ziem, w którym znaleźć można właśnie kolumnę. A być może nazwa ta sięga jeszcze czasów pogańskich. Według relacji ks. Augustynika na terenach tych, jeszcze przed przyjęciem wiary chrześcijańskiej, znajdowała się kolumna na usypanym kopcu z pogańskim bóstwem, położonym nad brzegiem Grabi. Sam kopiec został zniszczony po 966 roku, kiedy lokalna ludność zaczęła porzucać stare wierzenia.

Kolejne informacje mówią o tym, że w 1752 roku funkcjonowała tutaj walcownia miedzi aż do 1917 roku. W 1826 roku odnotowano w osadzie 29 mieszkańców, którzy zamieszkiwali 5 domostw. Położenie jej można określić jako obszar dzisiejszej "starej Kolumny". Pod koniec XIX wieku, Kolumna liczyła sobie już 76 mieszkańców. Największy rozkwit Łask-Kolumny nastąpił za czasów Janusza Szweycera, który w 1928 roku wydzielił tereny pod miejscowość letniskową. Nadano jej nazwę Las-Kolumna i rozpoczęto sprzedawać poszczególne parcele. Cały układ miejscowości został zaprojektowany od podstaw według idei miasta - ogrodu. Dużym atutem Kolumny było połączenie kolejowe Łódź - Kalisz. Planowano również stworzenie połączenia tramwajowego z Pabianic, ale jego rozpoczęcie przerwał wybuch wojny z Niemcami. W czasie wojny do Kolumny sprowadzono niemieckich przesiedleńców ze wschodu, którzy mieszkali w willach wybudowanych wcześniej dla wczasowiczów. Wraz z napływającą Armią Czerwoną ze wschodu i nieuchronną klęską III Rzeszy, niemieccy przesiedleńcy i stąd musieli uciekać do Niemiec. Po 1945 roku Kolumna nadal posiadała status miejscowości letniskowej. W 1973 roku administracyjnie Kolumna została włączona w obręb miasta Łask i stała się jego dzielnicą.

Po zakończeniu wojny, mieszkańcy Łasku, ponownie musieli odbudowywać miasto. Na lata 60. i 70. przypada czas uprzemysłowienia miasta oraz rozwój placówek oświatowych, w samym Łasku oraz w Kolumnie. Na terenie miasta powstawały również ośrodki kulturalne. Duży wpływ na miasto ma także położone w jego najbliższej okolicy lotnisko wojskowe, jedno z dwóch, na których stacjonują myśliwce F-16.

W czasach obecnych, Łask jest jednym z wielu miast położonych w województwie łódzkim... Szczegółowe wiadomości historyczne o Łasku, pobieżne wspomniane w tym tekście, znajdziesz w poszczególnych artykułach opublikowanych na blogu Łask//PrzyczepyMarter.

Łask: Wiadomości Historyczne na Blogu Tematycznym dla Łódzkiego


Stworzenie bloga historycznego o Łasku była nie lada wyzwaniem pod względem merytorycznym oraz w aspekcie technicznym. Z jednej strony lokalna społeczność interesuje się historią dziejów miasta Łask, ale z drugiej strony jest to tematyka dość niszowa i nie cieszy się aż tak dużym zainteresowaniem czytelników jak aktualne wydarzenia. Mimo to chęć odkrywania lokalnej przeszłości wzięła górę i powstał ten blog, prowadzony w ramach innego serwisu komercyjnego. Opisująć lokalne wydarzenia z ubiegłych wieków, nie można pominąć także okolicznych miejscowości, z którymi historia Łasku nie rozerwalnie się łączy. Łask liczy sobie około 18 tysięcy mieszkańców, natomiast w całej gminie zamieszkuje przeszło 20 tysięcy osób. Z tego około 5 tysięcy przypada na dzielnicę Łask-Kolumna. Samio miasto stanowi także ważny ośrodek administracyjny ponieważ jest ono siedzibą władz powiatu łaskiego, w skład którego wchodzą oprócz gminy Łask, także: gmina Widawa, gmina Sędziejowice, gmina Buczek oraz gmina Wodzierady.

Z upływem czasu będą publikowane kolejne artykuły związane z historią Łasku, a tematów naprawdę nie zabraknie...
O serwisie Polityka prywatności Regulamin serwisu YouTube Facebook Twitter
© 2018 PrzyczepyMarter. Wszelkie prawa zastrzeżona!
Łask//PrzyczepyMar
ter