Truskawka Buczek 2019 w Powiat Łaski: Program, Gwiazdy, Kto Zagra? na Buczkowska Truskawka PrzyczepyMarter

Przeglądasz właśnie wiadomości Buczkowska Truskawka 2019 w serwisie z informacjami lokalnymi o Łasku i powiecie łaskim. Co roku w regionie organizowana jest Buczkowska Truskawka w ramach krajowego święta truskawki, stanowiąca unikalną markę województwa łódzkiego. Na stronie lask przyczepymarter.pl - uruchomiony został dnia 2018-10-12 12:21:17 serwis specjalny z praktycznymi informacjami i programem Święta Truskawki. Jego ostatnia aktualizacja miała miejsce w dniu 2019-06-03 16:55:34


Program Buczek 2019
BUCZEK

Truskawka Buczek 2019 Relacja: Święto Powiat Łaski -> Program Buczek 2019 Online


Sprawdź program wydarzenia w powiecie łaskim - rozpoznawalnej marki województwa łódzkiego - Buczkowskiej Truskawki 2019, która odbędzie się już 15 - 16 czerwca 2019 roku. Szczegółowe godziny koncertów znajdziesz na stronie internetowej Dni Truskawki Buczek 2019, w specjalnie przygotowanym artykule na ten temat. Poznasz listę zespołów oraz gwiazd polskiej sceny muzycznej, które uświętnią swoimi występami największe święto truskawki w kraju. Ponadto dowiesz się także jakie atrakcje dodatkowe przygotowali organizatorzy na specjalne dwa dni w Buczku (powiat łaski) w województwie łódzkim.

Gmina Buczek położona jest w południowo - zachodniej części województwa łódzkiego i należy do powiatu łaskiego. Łączna powierzchnia Gminy Buczek to 92 km2, zamieszkuje ją 5 082 osób. Rozciągłość południkowa Gminy wynosi około 10,1 km, równoleżnikowa ok. 13,0 km. Gmina graniczy: od północy z gminą Łask, od zachodu z gminą Sędziejowice, a od południa i wschodu z miastem i gminą Zelów (powiat bełchatowski). Ponadto Gmina zlokalizowana jest w bliskiej odległości od wielkomiejskich ośrodków przemysłowych i regionalnych: Wielunia (65 km), Sieradza (40 km), Łodzi (45 km), Częstochowy (95 km), Bełchatowa (25 km).

W skład gminy Buczek wchodzą 23 miejscowości, a cała jednostka podzielona jest na 16 sołectw: Bachorzyn, Brodnia, Buczek, Czestków A, Czestków B, Czestków F, Grzeszyn, Gucin, Józefatów, Kowalew, Luciejów, Malenia, Sowińce, Sycanów, Wola Bachorska, Wola Buczkowska.

Herb Gminy na polu czerwonym przedstawia literę B (inicjał odwołujący się do nazwy Gminy), nad literą umiejscowiona jest złota korona, zaś z obu jej stron złote stuły (oznaczające tutejszą parafię, której początki sięgają XIV w.). Nad nimi znajdują się żeleźce zwrócone grotami do siebie (ostre zakończenie broni, strzały), pod nimi także żeleźce odwrócone (żeleźce to element herbu Bogoria Buczkowskich – rodu pierwszych właścicieli miejscowości Buczek).

Siedzibą Urzędu Gminy jest powstała w XVII wieku wieś Buczek położona 10 km na południe od Łasku w kierunku Zelowa. Brak jest dokładnych informacji kiedy pojawili się na tym terenie pierwsi mieszkańcy. Zgodnie z przypuszczeniami historyków, dogodne tereny zachęcały pierwszych osadników już w trakcie formowania się zrębów polskiej państwowości. Najstarsze ślady osadnictwa z terenu Gminy pochodzą z XI wieku. W latach 1949 – 1950 odkryto cmentarzysko szkieletowe z kilkunastoma grobami. Przy zmarłych znajdowały się groty włóczni, topór, paciorki z bursztynu. Niedaleko znaleziono również mogiłę ze szkieletem przebitym zwęglonym kołkiem, czyli grób tzw. strzygi. Historycy są zgodni, że niektóre z pochówków należały do ludzi bogatych, jednak sama osada na początku miała charakter głównie rolniczy. Prawdopodobnie jej mieszkańcy najwięcej korzyści czerpali z lasu bukowego, od którego pochodzi nazwa miejscowości. Najstarsza wzmianka o Buczku pochodzi z kroniki Jana Długosza. Odnotowano w niej, iż w 1354 r. arcybiskup gnieźnieński nadał dziesięcinę parafii w Pabianicach ze wsi Kociszewa znajdującej się w pobliżu miejscowości Buczek. Kolejne wzmianki pojawiały się w odniesieniu do roku 1391 (o rektorze kościoła Mikołaju „de Buczek”) oraz roku 1394 (o samej miejscowości). Pierwotnie wieś należała do rodu Buczkowskich albo Buczków herbu Bogoria, później Gomulińskich herbu Jelita z Gomulina. Przedstawiciele tej rodziny pełnili wiele funkcji państwowych na ziemi sieradzkiej aż do końca XVI wieku. Dzięki ich staraniom Zygmunt Stary nadał Buczkowi prawa miejskie. Statut ten Buczek utrzymał aż do drugiej połowy XVII wieku, choć jeszcze w 1759 r. nazywano go „miastem”. Na początku XVIII wieku Buczek stał się własnością rodziny Walewskich herbu Kolumna. Nie udało się jednak słynącemu z działalności politycznej i religijnej Janowi Franciszkowi z Walewic rozbudowanie Buczku. Okazał on się jednak dobrodziejem Buczkowskiego kościoła i został pochowany w grobowcu pod kaplicą Walewskich. Buczek, mimo utraty swojego miejskiego statusu, w dalszym ciągu pełnił rolę centrum administracyjnego regionu.

W 1800 r. umiera kolejny dziedzic dóbr z Walewskich, Mateusz. Jego synowie dziedziczą m.in. folwark Buczek, Lgów, Szadek, Malenia i Józefatów. W tym okresie Buczek liczył 186 mieszkańców osiedlonych w 28 domach. W kolejnych latach folwark był dziedziczony przez rodzinę Walewskich, następnie kilka razy odsprzedawany, aż w końcu w 1874 roku przechodzi w ręce Honoriusza Pomiana Łubieńskiego. W okresie powstania styczniowego do Buczku docierają informacje o zwycięskiej bitwie w Sędziejowicach. W miejscowym Kościele proboszcz wygłasza płomienne kazania, wychwalając patriotów i nawołując do walki z carskimi oddziałami. W 1867 roku Łask staje się siedzibą powiatu i ważnym centrum administracyjnym w guberni piotrkowskiej, Buczek zaś awansuje na siedzibę władz gminy. W 1904 roku Buczek nabywa zgierski przemysłowiec Stanisław Lorentz, znany również ze swojej działalności charytatywnej (m.in. współzałożyciel taniej kuchni, organizator wielu zbiórek na pomoc dla potrzebujących). Po jego śmierci majątek dziedziczy syn Jerzy, który szybko rozparcelowuje dobra i w 1931 roku nabywa folwark Szadek, gdzie w latach 1933 – 1936 urządza swoją rezydencję. W trakcie II wojny światowej przez Buczek i okoliczne miejscowości wycofywały się wojska polskie, m. in. 72 Pułku Piechoty im. Dionizego Czachowskiego pod dowództwem ppłk. Karola Chrobaczyńskiego. W walkach poległo wielu żołnierzy. W ramach represji wysiedlono znaczną część mieszkańców, a ich gospodarstwa przejęli Niemcy. Mimo akcji mających na celu zastraszenie lokalnej społeczności w czasie okupacji w Buczku odbywa się tajne nauczanie oraz działa komórka oddziału Batalionów Chłopskich. W ostatnich dniach wojny dochodzi do krwawych walk w rejonie Czestkowa. Po zakończeniu wojny w 1945 roku na terenie Buczku powstaje jedna z pierwszych w powiecie łaskim spółdzielni "Samopomocy Chłopskiej", dysponująca 4 sklepami. Majątek należący do rodziny Lorentzów zostaje upaństwowiony, a w 1948 roku zabudowania gospodarcze przejmuje Gminna Spółdzielnia, pomieszczenia w dworze przeznaczone zostają na biura i sklepy spółdzielni. W końcu lat osiemdziesiątych podupadły dwór zostaje rozebrany. Po latach zapomnienia i zaniedbania miejscowy samorząd przystępuje do porządkowania dawnego parku. Ciekawa historia Buczku odzwierciedla interesującą przeszłość całego regionu, w którym odnaleźć można wiele miejsc wartych uwagi.

Kościół parafialny w Buczku p.w. św. Jana Chrzciciela. Pierwsza wzmianka o drewnianym kościele w Buczku pochodzi z 1391 r., natomiast murowana świątynia powstała w 1521 r. Parafialny kościół murowany stoi w centrum wsi, na niewielkim wzniesieniu. Fundatorami byli Buczkowscy, których szczątki spoczywają pod prezbiterium. Fundamenty świątyni zbudowane zostały z kamieni polnych, cegły. Grubość murów oporowych dochodzi do 122 cm. Wnętrze świątyni pochodzi z XVII – XVIII wieku. Przed świątynią znajduje się również pomnik Jana Pawła II. Plebania wzniesiona została zaś w latach 1882 – 1886;

Park i założenie podworskie w Buczku założony prawdopodobnie na początku XIX wieku przez Anastazego Walewskiego. Obejmował zarówno teren wokół dworu, jak i w sąsiedztwie świątyni (dawny cmentarz) o powierzchni 1,4 hektara. W 2004 roku radni Buczku uznali park za zespół przyrodniczo – krajobrazowy podlegający ochronie. Znajduje się tu pięć okazów drzew pomnikowych. Dawne założenie parkowo – dworskie, mimo licznych zniszczeń jest czytelne do dziś;

Cmentarz w Buczku, na którym znajdują się mogiły żołnierzy poległych w czasie II wojny światowej oraz mogiły powstańców styczniowych w lesie przy wjeździe do Buczku;

Turystów przyciągają do regionu nie tylko zabytki, ale również cykliczne imprezy kulturalne, turystyczne i wydarzenia o charakterze religijnym. Wydarzenia te mają charakter głównie lokalny. Cała ziemia sieradzka należy do najbardziej charakterystycznych subregionów etnograficznych w województwie łódzkim. Wyróżnia się nie tylko odrębnością kulturową, ale i aktywnością w dokumentowaniu i kultywowaniu dziedzictwa przodków. Na wsi sieradzkiej podtrzymywane są tradycje noszenia stroju, dawnej obrzędowości oraz twórczości i rękodzieła ludowego (m.in. rzeźbę, wycinankarstwo, haft i koronkarstwo). Przybywających do regionu turystów ujmuje również bogate środowisko przyrodnicze.

Gmina Buczek położona jest w środkowej części województwa łódzkiego na południowy zachód od miasta Łódź będącego siedzibą województwa.

Pod względem fizyczno-geograficzny teren Gminy położony jest w obrębie wysoczyzny łaskiej w jej południowo-wschodniej części na pograniczu z Wysoczyzną Bełchatowską. Obszar Gminy zajmuje 92 km2, co stanowi 0,5% powierzchni całego województwa łódzkiego i 14,7% powierzchni powiatu łaskiego. Wysoczyzna Łaska jest to wysoczyzna polodowcowa płaska i falista, o wysokościach względnych do 10 m i spadkach 0-5%. Najwyżej położone partie terenu położone na wysokości ponad 190 m n.p.m. i są to rejony wsi Petronelów, Józefatów, części Bachorzyna, Wola Bachorska, Buczek ul. Pieńki i Czarny Las, a więc południowa część obszaru Gminy. Pozostała wysoczyznowa część obszaru leży na wysokości 180-190 m n.p.m.

Gminę Buczek w 2013 roku zamieszkiwało 5 082 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 55 osób/km2. Według danych zaprezentowanych na poniższym wykresie widać, iż na przestrzeni badanych lat 2007 – 2013 liczba ludności sukcesywnie wzrasta osiągając w 2013 roku najwyższą liczbę - 5082. W porównaniu do 2007 roku liczba osób zamieszkujących Gminę wzrosła o ok. 4 %. Na wzrost liczby ludności wpływał zarówno przyrost naturalny, jak i dodatnie saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych (którego wielkość w 2013 roku szacuje się odpowiednio na 67 i 3 osoby).

Analizując liczbę ludności Gminy Buczek pod względem płci, można zaobserwować, iż nieco ponad połowę mieszkańców stanowią kobiety, co jest charakterystyczne dla struktury całego województwa łódzkiego. W 2013 roku na 100 mężczyzn w Gminie Buczek przypadło 101 kobiet. Strukturę demograficzną mieszkańców Gminy pod względem liczby osób w wieku przedprodukcyjnym (kobiety i mężczyźni poniżej 18 roku życia), produkcyjnym (kobiety w wieku 18 – 59 lat i mężczyźni w wieku 18 – 64 lat) oraz poprodukcyjnym (kobiety od 60 roku życia i powyżej oraz mężczyźni od 65 roku życia i powyżej) przedstawia wykres poniżej.

Zdecydowaną większość (ponad 60%) w analizowanym okresie stanowiły osoby w wieku produkcyjnym. Osoby młode (w wieku przedprodukcyjnym) stanowiły niecałe 20% ludności Gminy. Mieszkańcy będący w wieku poprodukcyjnym stanowili natomiast najmniejszy odsetek wszystkich mieszkańców Gminy (niecałe 18%). Podsumowując dane przedstawione na wykresie, w latach 2010-2013 nie odnotowano w strukturze ludności Gminy wyraźnego zróżnicowania pod względem udziału liczby osób w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym w poszczególnych latach. Relacje pomiędzy poszczególnymi grupami wieku ekonomicznego ludności ilustruje wskaźnik obciążenia demograficznego. Obecnie w kraju na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada ponad 57 osób w wieku nieprodukcyjnym. W gminie Buczek liczba ta w 2013 roku wynosiła blisko 59 osób. Niekorzystne dane dotyczą grupy wieku przedprodukcyjnego – aktualnie w Polsce wskaźniki cząstkowe praktycznie są równe na każde 100 osób w wieku produkcyjnym przypada po prawie 29 osób zarówno w wieku przedprodukcyjnym jak i w wieku poprodukcyjnym, podczas gdy w 2000 r. zróżnicowanie było znaczące i wskaźniki cząstkowe wynosiły odpowiednio: 40 i 24. W przypadku Gminy Buczek w 2013 roku na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadały jedynie 24 osoby w wieku przedprodukcyjnym i aż 27 osób w wieku poprodukcyjnym, podczas gdy w roku 2010 wskaźniki cząstkowe wynosiły odpowiednio: 31 i 28. Bardziej znaczące zróżnicowanie miało miejsce w roku 2000, w którym odnotowano odpowiednio: 43 osoby w wieku przedprodukcyjnym i 33 w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym. W latach 2007 - 2008 i 2011 - 2012 obydwa te wskaźniki wskazywały tendencję wzrostową, przy czym liczba zgonów przewyższała liczbę urodzeń. Odnotowana w 2013 roku liczba urodzeń była o 19 % większa w stosunku do roku poprzedniego. Liczba urodzeń była większa od liczby zgonów o 13 osób – współczynnik przyrostu naturalnego (liczony na 1000 osób) wyniósł 2,6‰. Analizując sytuację osób w wieku produkcyjnym, widać że poziom bezrobocia w Gminie Buczek w okresie 2009 - 2012 systematycznie wzrastał. Jak można zauważyć na wykresie liczba osób bezrobotnych, z wyjątkiem 2008 roku, wzrastała. Największa liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych została odnotowana w 2013 roku - w stosunku do roku 2007 wzrosła ona o 74%. Ponad połowę wszystkich osób bezrobotnych stanowiły kobiety. Warto jednak podkreślić, iż w ostatnich trzech latach udział kobiet w ogólnej liczbie osób pozostających bez zatrudnienia stopniowo malał (w 2011 i 2012 roku wynosił 52%, zaś w 2013 – 51%). Dane za rok 2014 napawają optymizmem, gdyż w porównaniu do roku poprzedniego (2013) liczba bezrobotnych w Gminie spadała o 65 osób. Największy spadek pośród osób pozostajacych bez zatrudnienia odnotowano w grupie kobiet- w tym przypadku liczba bezrobotnych na przestrzeni lat 2013-2014 spadła o 39 osób. W grupie mężczyzn odnotowano spadek na poziomie 26 osób.

Relacja Jarmark Łaski 2019 na Żywo: Kto Wystąpi na Dniach Łasku -> Program Jarmark Łaski 2019 Online


Poznaj szczegółowy program Jarmark Łaski 2019 w przygotowanej specjalnie na tą okazję relacji live na stronach lokalnego sklepu motoryzacyjnego PrzyczepyMarter. Na stronie znajdziesz szczegółowy program Jarmarku Łaskiego oraz wszystkie atrakcje jakie czekają na odwiedzających Dni Łasku 2019 w dniach 1 - 2 czerwca. Organizatorzy przygotowali dwie sceny. Pierwsza będzie na placu 11 Listopada w samym centrum Łasku, a druga została ustawiona przy ulicy Zielonej w okolicach dworca PKS. W naszej relacji dowiesz się jaki zespół zagra koncert i o której godzinie.

Warto śledzić na bieżąco relację z Jarmarku Łaskiego 2019 na stronach internetowych PrzyczepyMarter online, żeby nie przegapić żadnej ciekawej atrakcji przygotowanej dla mieszkańców Łasku. Słowa kluczowe pomocne do wyszukania strony z wiadomościami Jarmark Łaski: dni łasku 2019 program przyczepymarter, jarmark łaski 2019 kto wystąpi przyczepymarter, 23 jarmark łaski przyczepymarter, jarmark łaski 2019 gwiazdy przyczepymarter, jarmark łaski 2019 kto zagra przyczepymarter, jarmark łaski 2019 program przyczepymarter, wydarzenia łask przyczepymarter, gmina łask przyczepymarter, łask mapa przyczepymarter, mój łask przyczepymarter, powiat łaski przyczepymarter, łask kolumna przyczepymarter, nasze miasto łask przyczepymarter, jarmark łaski 2018 przyczepymarter, dni łasku 2018 program przyczepymarter, jarmark łaski 2018 kto wystąpi przyczepymarter, 22 jarmark łaski przyczepymarter, jarmark łaski 2018 gwiazdy przyczepymarter, www przyczepymarter pl 2017 09 planujesz przyczepa samochodowa html przyczepymarter, jarmark łaski 2018 kto zagra przyczepymarter, jarmark łaski 2018 program.

Wszystkie koncerty będą miały miejsce na scenie głównej przy ulicy Zielonej. W sobotę i niedzielę artyści pojawią się tam od godziny około 15 i będą występować do późnych godzin wieczornych. Natomiast na scenie na placu 11 Listopada miejsce zostało zarezerwowane na bieżące pokazy oraz lokalne grupy działania oraz grupy artystyczne działające przy Łaskim Domu Kultury.
ŁASK
Święto Buczek 2019 PrzyczepyMarter

Łask położony jest w samym centrum województwa łódzkiego, na przecięciu się szlaków komunikacyjnych północ - południe i wschód - zachód, tak drogowych jak i kolejowych. W ostatnich kilku latach miasto jest tym bardziej znaczącym ośrodkiem miejskim, gdy w jego najbliższym sąsiedztwie wybudowano drogę ekspresową S8 łączącą Warszawę z Wrocławiem. Dojazd do Łasku z różnych regionów Polski na Jarmark Łaski 2019 nie powinien więc stanowić większego problemu. Warto śledzić aktualne wiadomości na bieżąco, jeśli chcesz być osobą dobrze poinformowaną z najważniejszymi wydarzeniami w regionie łódzkim. Słowa kluczowe pomocne do wyszukania strony z wiadomościami Jarmark Łaski: dni łasku 2019 program, jarmark łaski 2019 kto wystąpi, 23 jarmark łaski, jarmark łaski 2019 gwiazdy, jarmark łaski 2019 kto zagra, jarmark łaski 2019 program, wydarzenia łask, gmina łask, łask mapa, mój łask, powiat łaski, łask kolumna, nasze miasto łask, jarmark łaski 2018, dni łasku 2018 program, jarmark łaski 2018 kto wystąpi, 22 jarmark łaski, jarmark łaski 2018 gwiazdy, www przyczepymarter pl 2017 09 planujesz przyczepa samochodowa html, jarmark łaski 2018 kto zagra, jarmark łaski 2018 program.

Na terenie gminy Łask z powodzeniem prosperują przedsiębiorcy branży budowlanej, szczególnie w zakresie produkcji okien, systemów kominowych, produkcji kompletnych linii transportujących i przenośników (tzw. systemów transportu wewnętrznego), odzieżowej, jak i przetwórstwa rolno-spożywczego. Z zadowoleniem obserwujemy rozwój branży hotelarsko-rehabilitacyjnej. Cieszymy się, że z naszym terenem wiążą swoje plany gospodarcze kolejni przedsiębiorcy. Gospodarczą stronę Gminy Łask, ale także i jej tradycje podkreślamy podczas corocznego Jarmarku Łaskiego. Jesteśmy dumni z naszych hodowców róż, którzy czynią z Gminy Łask zagłębie różane i za pomocą "królowej kwiatów" promujemy także Łask, m.in. poprzez Festiwal Róż.

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem. Stosunek dochodów własnych gmin do dochodów budżetowych ogółem świadczy o poziomie samodzielności finansowej samorządu. Im niższy jest wskaźnik, tym większe uzależnienie jednostki samorządu od sytuacji budżetu państwa, koniunktury gospodarczej czy poziomu bezrobocia. Jeśli ponad 50 % budżetu pochodzi ze źródeł zewnętrznych, to samorządy mają trudności z planowaniem długoterminowym inwestycji. Tymczasem te gminy, które charakteryzuje wysoki udział dochodów własnych, czyli ok. 70 %, mają lepszą sytuację w realizacji zadań. Do dochodów własnych w gminach należą m.in. podatki lokalne: podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn oraz podatek dochodowy płacony w postaci karty podatkowej, a także opłaty lokalne, np. opłata skarbowa, targowa, miejscowa. W strukturze dochodów gmin najbardziej efektywnym i najważniejszym podatkiem lokalnym jest podatek od nieruchomości. Zgodnie z przepisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego do dochodów własnych gmin, zalicza się także udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa. Ich wysokość jest zróżnicowana ze względu na szczebel jednostki, do której mają one trafić. Z dokonanej analizy samodzielności dochodowej gminy, na podstawie wskaźnika udziału dochodów własnych samorządu terytorialnego w jego dochodach ogółem oraz wskaźnika udziału dochodów własnych w węższym ujęciu (tj. bez udziału w PIT i CIT), wynika, że wskaźniki te dla Gminy Łask na dzień 31.12.2018 r. wynoszą odpowiednio 67% i 45%. Zadłużenie Gminy Łask z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów: • zadłużenie na dzień 01.01.2018 r. – 10.702.293,24 zł • spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – 2.642.696,20 zł • kwota nowo zaciągniętych pożyczek – 5.000.000,00 zł • zadłużenie na dzień 31.12.2018 r. – 13.059.597,04 zł Zadłużenie Gminy Łask na dzień 31.12.2018 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów stanowiło 12,02 % wykonanych dochodów gminy na rok 2018 i składa się z: • kredytu długoterminowego w LBS w Zd.Woli - 5.000.000,00 zł • pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Łodzi – 932 897,17 zł • pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW w W-wie – 326 699,87 zł • obligacji w Banku PKO BP - 6.800.000,00 zł Wskaźnik zadłużenia na 1 mieszkańca Gminy Łask (przyjęto ilość osób zameldowanych na pobyt stały) wynosi na dzień 31.12.2018 r.– 480,04 zł .

Działania Gminy Łask prowadzone w roku 2018 nakierowane były na realizację celów przyjętych w obowiązujących następujących strategicznych dokumentach długofalowych. Celem głównym rozwoju Gminy Łask jest zapewnienie mieszkańcom wysokiego poziomu życia poprzez rozwój przedsiębiorczości, infrastruktury społecznej i technicznej, a także zachowanie unikalnych walorów środowiska naturalnego.

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Łask na lata 2016-2023 przyjęty uchwałą Nr XXVIII/298/2017 Podstawowym celem programu rewitalizacji jest przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom prowadzącym do degradacji wewnętrznych obszarów gminy, zapobieganie zjawiskom kryzysowym, aktywizacja społeczna i gospodarcza, ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wzmocnienie lokalnej tożsamości. Kluczowym elementem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Łask jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego, a następnie obszaru rewitalizacji. Wyznaczając obszar zdegradowany skupiliśmy się na terenach, na których występuje największa ilość zjawisk negatywnych ze szczególnym uwzględnieniem problemów społecznych. Obszar zdegradowany obejmuje min. Łask, Kolumnę, sołectwa Ostrów, Wiewiórczyn oraz Borszewice. Wyznaczono obszar rewitalizacji o łącznej powierzchni 213,4 ha co stanowi 1,5% powierzchni gminy. Na obszarze tym zamieszkuje ok. 9,5 % populacji gminy. Obszar rewitalizacji składa się z 6 podobszarów: • Podobszar 1 – Łask Centrum • Podobszar 2 – Wiewiórczyn • Podobszar 3 – Łask Rzeka Grabia • Podobszar 4 – Kolumna • Podobszar 5 – Borszewice • Podobszar 6 – Ostrów

Przeciwdziałanie wykluczeniu społeczno-ekonomicznemu poprzez wzmocnienie aktywności społecznej mieszkańców, wzrost atrakcyjności przestrzeni publicznej oraz funkcjonalności budynków, prowadzenie działań podnoszących efektywność energetyczną budynków oraz promocja postaw niskoemisyjnych. Zadania ujęte w LPR przewidziane są do realizacji nie tylko przez Gminę Łask, ale także inne podmioty jak: Powiat Łaski, wspólnoty mieszkaniowe, Parafię Rzymskokatolicką, właścicieli kamienic, prywatnych przedsiębiorców oraz stowarzyszenia działające na terenie gminy. Finansowanie projektów przewidziane jest ze środków publicznych (budżet gminy, fundusze zewnętrzne – krajowe i europejskie) jak i prywatnych. Dla realizacji celów Strategii Gmina Łask w 2017 roku złożyła wniosek o pozyskanie dofinansowania dla projektu pn. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Łask do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W zakres projektu wchodziły nw. zadania: • Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 14 w Łasku • Rewitalizacja budynku przy ul. Sejmowej 7 w Łasku • Rewitalizacja Placu Szarych Szeregów w Łasku • "Modernizacja budynku po byłej " Organistówce" w Borszewicach na cele świetlicy wiejskiej". • Rewitalizacja budynku przy Pl. 11 Listopada 1 w Łasku • Rewitalizacja budynku przy ul. Warszawskiej 2 w Łasku.

Wniosek przeszedł pozytywną ocenę pod względem formalnym i merytorycznym i znajdował się na liście rezerwowej do dofinansowania. W roku 2018 oczekiwaliśmy na przyznanie środków zgodnie z wnioskiem. W styczniu 2019 br. Urząd Marszałkowski w Łodzi zaproponował obniżenie poziomu dofinansowania z wnioskowanej kwoty 12 976 652,14 PLN do kwoty 5 579 471,13 PLN przy zachowaniu niezmiennego zakresu rzeczowo - finansowego. Rada Miejska w Łasku, na wniosek Burmistrza, nie wyraziła zgody na realizację projektu na obniżonym poziome dofinansowania, tj. z 85 % do 36,54 % wydatków kwalifikowanych projektu. Obecnie ogłoszono przetarg na zaprojektowanie i wykonanie rewitalizacji budynku przy Pl. 11 Listopada 1 wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej dla budynku przy ul. Warszawskiej 2 w Łasku oraz modernizacji podwórka zawartego pomiędzy budynkami przyległymi. Ponadto złożony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o udzielenie dotacji na opracowanie dokumentacji projektowej dla zabytku wpisanego do rejestru zabytków Województwa Łódzkiego, dla kamienicy przy Placu 11 Listopada 1. Jako alternatywę do dofinansowania z RPO planuję się uzyskanie dotacji /refundacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Źródło: Redakcja PrzyczepyMarter.pl/Gmina Buczek 2019/Strategie i Uchwały
SERWISY
autakempingowe.przyczepymarter.plbudowairemont.przyczepymarter.plburtydoprzyczepy.przyczepymarter.plczescidolawet.przyczepymarter.plczescidoprzyczep.przyczepymarter.pldyszeldoprzyczepy.przyczepymarter.plgniazdoprzyczepy.przyczepymarter.pljarmark.przyczepymarter.plkemping.przyczepymarter.pllask.przyczepymarter.pllaweta.przyczepymarter.plogrodnictwo.przyczepymarter.plosdoprzyczepki.przyczepymarter.plosiedoprzyczeprolniczych.przyczepymarter.plporownywarkaubezpieczen.przyczepymarter.plpozycjonowaniestron.przyczepymarter.plprzyczepa10ton.przyczepymarter.plprzyczepa4tony.przyczepymarter.plprzyczepa750kg.przyczepymarter.plprzyczepabudowlana.przyczepymarter.plprzyczepacampingowa.przyczepymarter.plprzyczepaciezarowa.przyczepymarter.plprzyczepadabel.przyczepymarter.plprzyczepadluga.przyczepymarter.plprzyczepadokoni.przyczepymarter.plprzyczepadwuosiowa.przyczepymarter.plprzyczepadwuosiowado750kg.przyczepymarter.plprzyczepaholenderska.przyczepymarter.plprzyczepajednoosiowa.przyczepymarter.plprzyczepajednoosiowawywrotka.przyczepymarter.plprzyczepakempingowaniewiadow.przyczepymarter.plprzyczepakempingowawynajem.przyczepymarter.plprzyczepalekka.przyczepymarter.plprzyczepanamiotowa.przyczepymarter.plprzyczepapodlodziowa.przyczepymarter.plprzyczepapolska.przyczepymarter.plprzyczepasam.przyczepymarter.plprzyczepasamozbierajaca.przyczepymarter.plprzyczepatandem.przyczepymarter.plprzyczepatowarowa.przyczepymarter.plprzyczepatransportowa.przyczepymarter.plprzyczepawywrotka.przyczepymarter.plprzyczepazabudowana.przyczepymarter.plprzyczepazbierajaca.przyczepymarter.plprzyczepkachlodnia.przyczepymarter.plprzyczepkadolodki.przyczepymarter.plprzyczepkadomotocykli.przyczepymarter.plprzyczepkamotocyklowa.przyczepymarter.plprzyczepkasam.przyczepymarter.plprzyczepykempingowe.przyczepymarter.plprzyczepyrolnicze.przyczepymarter.plprzyczepyuzywane.przyczepymarter.plprzyczepyzniemiec.przyczepymarter.plramaprzyczepy.przyczepymarter.plrozrzutnik.przyczepymarter.plsamochodyosobowe.przyczepymarter.plsamochodyuzywane.przyczepymarter.plsprzedamprzyczepkesam.przyczepymarter.pltanieciagniki.przyczepymarter.plwozpaszowy.przyczepymarter.plwyboryparlamentarne.przyczepymarter.plwyboryprezydenckie.przyczepymarter.plwyborysamorzadowe.przyczepymarter.plwynajemlawetysamochodowej.przyczepymarter.plwypozyczalniaprzyczep.przyczepymarter.plzaczepkulowy.przyczepymarter.pl
Prywatność Regulamin Mapa Kontakt Ubezpieczenia
Polski English Deutsch
© 2019 PrzyczepyMarter. Wszelkie prawa zastrzeżone!
Buczek
24